Máte záujem o štúdium na našej škole?
V školskom roku 2021/2022 otvárame ďalšiu triedu.

• 1. triedu (už plne obsadená)

Máte záujem o prestup? Prijímame žiakov aj do vyšších ročníkov.

• 2.trieda
• 3.trieda
• 4.trieda
• 5.trieda

Prihlásiť žiaka

Máme plán byť modernou 9-ročnou základnou školou, ktorá rozvíja potenciál všetkých detí a pripraví ich na šťastný a plnohodnotný život. Spolupracujeme s rodičmi a deťom ponúkame tútoring.
Najbližšie udalosti
19. 05. Triedne rodičovské stretnutia
29. 05. Sport Day
11. 06. Deň tútorov
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.