Prečo Libellus

Libellus je prekladom latinského slova „knižôčka“.

Dieťa vnímame ako nepopísanú knihu. Je veľmi dôležité, akým obsahom bude naplnená. Rodičia a učitelia sú spoluautormi tejto „knihy“.

Veľký význam vidíme v neustálom formovaní rodičov ako prvých vychovávateľov detí, rovnako aj učiteľov, ktorí sú pokračovateľmi tejto výchovy.

Sme škola pre rodičov, ktorí majú vážny záujem o výchovu svojich detí a sú ochotní pracovať aj na sebe. Spoločnými silami môžu totiž rodičia a učitelia urobiť omnoho viac ako každý samostatne.

Libellus = vzdelanie + výchova

V poslednom období sa v odbornej pedagogickej literatúre objavilo viacero poznámok na adresu nevyváženosti výchovnej a vzdelávacej zložky v  procese výchovy a vzdelávania.

Na základe dlhodobého pozorovania sa prikláňame k názorom, podľa ktorých v školách nie je vytvorený dostatočný časový priestor na to, aby sa učiteľ mohol cieľavedome venovať nielen vyučovaniu stanoveného učiva podľa učebných plánov, ale aj prejaveným alebo možným neprimeraným spôsobom správania, sebavnímaniu žiakov a podobne.

Libellus vznikla ako reakcia na podnety rodičov a pedagógov a ich potrebu zjednotiť rodinnú a inštitucionálnu výchovu. Záleží nám na kvalitnom vzdelaní, ale vidíme veľkú potrebu aj v budovaní morálnych hodnôt v spoločnosti.

Vízia škôl Libellus

Našou víziou je vybudovať ekosystém škôl s rovnakým zameraním, na ktorých môžu žiaci postupne študovať od malička až po dospelosť.

V roku 2019 sme začali ako základnoškolská skupina domáceho vzdelávania. Od roku 2021 sme zaradení do Siete škôl SR. V roku 2022 špúštame druhý stupeň ZŠ.

V roku 2021 sme otvorili aj Materskú školu Libellus. (ak chcete prihlásiť svoje dieťa, ozvite sa nám).

Naším cieľom je šťastný žiak

Chceme vychovať šťastného a vzdelaného človeka, ktorý bude rešpektovať ostatných ľudí. Bude vedieť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, slobodne sa rozhodovať, bude mať sociálne cítenie.

Naším cieľom sú dobré, vzdelané, samostatné a šťastné deti. Cieľom nášho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je to, aby sa absolventi vzdelávania dokázali tešiť z objavovania nových vedomostí a zo získavania nových skúseností a zručností.

Inovatívny prístup k vzdelaniu

Súkromnú základnú školu Libellus by sme chceli definovať ako školu, ktorá je v istom zmysle škola tradičná, keďže preberá mnoho prvkov, ktoré sú v slovenskom školstve známe a bežné a z nášho pohľadu kvalitné. Kladieme dôraz na kvalitné vzdelanie detí na základe odporúčaných osnov Ministerstva školstva.

Na druhej strane chce byť aj školou alternatívnou, a teda ponúkajúcou aj iné možnosti, alternatívy, prvky ako  napr. Program rannej stimulácie deti, Hejného metóda vo vyučovaní matematiky, prvky Montessori pedagogiky, zážitkové učenie, integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie, experimenty, pokusy, učenie v prirodzenom prostredí, kvalitné jazykové programy (anglický jazyk, španielsky jazyk) pozývanie externých odborníkov pre jednotlivé oblasti, návštevy rôznych odborných inštitúcií a pod.

Viac o našom vzdelávaní.

Kresťanské princípy

Zdrojom a inšpiráciou pri výchove je pre nás hlavne „Kniha kníh“ – Sväté písmo. V nej sú zakotvené všetky zákony, pravidlá, predpisy, ktoré ak bude človek zachovávať, jeho život bude naplnený radosťou a šťastím. Naše vzdelávanie a výchova stojí na učení katolíckej cirkvi. Žiaci sú vedení k rastu vo  viere nielen na hodine náboženstva, ale aj príkladom a celkovým životom školy.

Medzinárodná spolupráca

Koncepcia Libellus vychádza z výchovno-vzdelávacieho princípu organizácie Fomento de Centros de Enseñanza, ktorá patrí k prestížnym vzdelávacím organizáciám v Španielsku. Je realizovaný v 38 krajinách sveta v takmer 500 školách.

Úzko spolupracujeme so školami v Českej republike: ZŠ Navis, ZŠ Světlo, ZŠ Parentes, s ktor´ými zdielame tri základné piliere vzdelávania: personalizované celostné vzdelávanie, úzka spolupráca s rodinou a kresťanská identita školy.