Výchova k čnostiam

Táto doba so sebou prináša isté úskalia (veľký individualizmus a egoizmus) a tak vnímame potrebu oveľa viac podporovať rozvoj človeka vnímavého, empatického, spravodlivého, zodpovedného i ochotného niesť následky svojho konania, aby mal svoj jasný názor, vedel ho vyjadriť, slušne sa správal a mal sociálne cítenie.

Výchova v čnostiach znamená vytvárať u človeka sériu postojov a správaní, ktoré mu umožnia konať za seba samého a adekvátne reagovať na sociálne výzvy. Takáto výchova mu má poskytnúť istotu a autonómiu pri prispôsobovaní sa prostrediu a kritické zmýšľanie, ktoré mu pomôže pri rozvíjaní jeho slobody.

Každý mesiac sa nesie v zmysle jednej z čností

V rôznych obdobiach pobytu žiaka v škole, ale aj doma, stimulujeme jeho správanie tak, aby sa rozvíjali čnosti. Každý mesiac sa zameriavame na jednu konkrétnu čnosť. Držíme sa 3-ročného plánu (cyklu):

IX.        Poriadok, Dodržiavanie pravidiel, Ohľaduplnosť
X.         Vytrvalosť, Slušnosť, Poriadok
XI.        Priateľstvo, Solidarita, Láska k vlasti
XII.      Hospodárnosť, Štedrosť, Úcta
I.          Hygiena a čistota, Vďačnosť, Pracovitosť
II.         Lojalita, Spravodlivosť, Striedmosť
III.        Poslušnosť, Vľúdnosť, Statočnosť
IV.        Optimizmus, Poriadok, Úprimnosť
V.         Trpezlivosť, Skromnosť, Zodpovednosť
VI.        Dobré využívanie času, Záujem o druhých, Radosť

Preto v tejto oblasti kladieme veľký dôraz na úzku spoluprácu s rodinou.

Výchova k čnostiam nie je nekoncepčné moralizovanie ani napomínanie

Používame prepracovaný systém, ktorému sa venujeme osobitne, ale objavuje sa vo výučbe aj ostatných predmetov a je súčasťou tútoringu žiaka. Jednotlivé čnosti nevnímame oddelene, podporovaním jednej z nich rastú všetky ostatné; napriek tomu sú deťom predkladané jednotlivo a postupne kvôli lepšej prehľadnosti.

Každý mesiac sa zameriavame na jednu z nich a jednotlivé prejavy čností pridávame k už naučeným schémam správania.