Výchova k cnostiam

Táto doba so sebou prináša isté úskalia (veľký individualizmus a egoizmus) a tak vnímame potrebu oveľa viac podporovať rozvoj človeka vnímavého, empatického, spravodlivého, zodpovedného i ochotného niesť následky svojho konania, aby mal svoj jasný názor, vedel ho vyjadriť, slušne sa správal a mal sociálne cítenie.

Výchova v cnostiach znamená vytvárať u človeka sériu postojov a správaní, ktoré mu umožnia konať za seba samého a adekvátne reagovať na sociálne výzvy. Takáto výchova mu má poskytnúť istotu a autonómiu pri prispôsobovaní sa prostrediu a kritické zmýšľanie, ktoré mu pomôže pri rozvíjaní jeho slobody.

Každé dva mesiace sa nesú v zmysle jednej z cností

V rôznych obdobiach pobytu žiaka v škole, ale aj doma, stimulujeme jeho správanie tak, aby sa rozvíjali cnosti:

  • September – Október / Poriadok
  • November – December / Pracovitosť
  • Január – Február / Sebaovládanie
  • Marec – Apríl / Úprimnosť
  • Máj – Jún / Vytrvalosť

Preto v tejto oblasti kladieme veľký dôraz na úzku spoluprácu s rodinou.

Výchova k cnostiam nie je nekoncepčné moralizovanie ani napomínanie

Používame prepracovaný systém, ktorému sa venujeme osobitne, ale objavuje sa vo výučbe aj ostatných predmetov a je súčasťou tútoringu žiaka. Jednotlivé čnosti nevnímame oddelene, podporovaním jednej z nich rastú všetky ostatné; napriek tomu sú deťom predkladané jednotlivo a postupne kvôli lepšej prehľadnosti.

Každý mesiac sa zameriavame na jednu z nich a jednotlivé prejavy cností pridávame k už naučeným schémam správania.