Naše kľúčové zameranie

Poslaním každej školy je poskytnúť všetkým žiakom bez rozdielu kvalitné vzdelanie. Prirodzeným prostredím pre vzdelávanie človeka je rodina, v ktorej získava základné princípy a postoje pre morálny, intelektuálny a telesný vývoj. Spolupráca rodičov a školy vedie k harmonickému a vyrovnanému vývoju dieťaťa.

Žijeme v 21. storočí a stále viac potrebujeme zodpovedných a solidárnych občanov ochotných zasadiť sa o spravodlivejšiu a humánnejšiu spoločnosť. Preto je dôležité viesť deti k tomu, aby sa rozhodovali samostatne, jednali slobodne, poctivo si plnili svoje povinnosti, boli si vedomé zodpovednosti za svoje činy a boli dobrými občanmi.

Upevňovanie vôľových vlastností pri slobodnom rozhodnutí konať dobro v poznaní pravdy.

Kvalitný jazykový program

Potrebu bilingválneho vzdelávania považujeme v súčasnej dobe za veľmi dôležitú, nakoľko poznávanie cudzieho jazyka i kultúry je predpokladom pre tolerantnejšie a prijímajúcejšie prostredie a vzájomné pochopenie rozdielnosti. Anglický jazyk je taktiež dôležitý komunikačný kanál takmer po celom svete.

Prirodzenou a hravou formou učíme žiakov komunikovať aktívne v cudzích jazykoch. Počas týždňa máme jeden bilingválny deň. V poobedných hodinách ponúkame bilingválnu anglickú a španielsku družinu.

Cieľom je, aby absolvent po 4 rokoch vedel rozumieť a aktívne komunikovať v cudzom jazyku.

Rozšírené vyučovanie angličtiny prebieha už od 1. ročníka. Od 3.-4. ročníka vyučovanie niektorých predmetov v AJ. Súčasťou školského klubu detí sú aj aktivity s anglicky hovoriacim pedagógom.

Anglický jazyk na prvom stupni učíme inovatívnou metódou Jolly Phonics.

Od 5. ročníka pribudne do vyučovacieho procesu Španielsky jazyk.

Na druhom stupni anglický jazyk plánujeme učiť s programom Oxford Discover.

Digitálne zručnosti

Učíme deti byť pripravenými na digitálnu dobu. Robotiku a programovanie plánujeme učiť moderným spôsobom v spolupráci s Fakultou Matematiky Fyziky a Informatiky UK.

Mediálna výchova

Mediálna výchova  je  jedným  z  najvýznamnejších  trendov  súčasnosti  a  jej  význam  v spoločnosti rastie priamo úmerne s neustálym vývojom médií a komunikačných technológií. Jej hlavným cieľom je zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti, podpora zodpovedného využívania médií a nových komunikačných technológií, rozvíjanie kritických postojov vo vzťahu k mediálnym obsahom s dôrazom na morálne kontexty/hodnoty a humanizmus.

V základnom vzdelávaní ponúka mediálna výchova elementárne poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce s médiami, ktoré predstavujú významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre veľký okruh príjemcov, zvlášť aj pre mladých ľudí.

Pre uplatnenie jednotlivca v spoločnosti je potrebné spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety, ktoré prichádzajú z okolitého sveta, čo si vyžaduje stále väčšiu schopnosť spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z médií. Médiá sa stávajú dôležitým socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na utváranie životného štýlu a na kvalitu života vôbec.

Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby si žiak uvedomoval význam a vplyv médií   vo   svojom   živote   a v spoločnosti;   využíval   ich   zmysluplne   a dokázal   kriticky   a selektívne rozlišovať ich spracovanú realitu; reflektoval pozitíva a negatíva  využívania, vplyvu   médií ,   ich   produktov;   osvojil   si   zodpovedný   prístup   pri   využívaní   médií    na komunikáciu a pri vytváraní vlastných mediálnych produktov; prehĺbil si technické zručnosti potrebné pre používanie médií.

Čitateľská gramotnosť

Čitateľská   gramotnosť   je   komplexný   súbor    čitateľských    zručností potrebných  na efektívnu prácu s textom. Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s rozličnými druhmi textov používaných na rôzne účely.

Čitateľské kompetencie, ktoré rozvíjame u žiakov zahŕňajú techniku čítania, schopnosť a proces pochopenia textu, schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky textu, reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok, schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery, schopnosť  konštruovať   myšlienky   nad   rámec   textu   a   spájať   ich   v   kontexte s predošlými poznatkami a vedomosťami.

Láska k umeniu

Rozvíjame vzťah k hudbe, čítaniu, výtvarnému umeniu a kultúre. Trieda má svoju vlastnú kapelu a často spolu navštevujeme výstavy.

Zdravý životný štýl a šport

Veľkú časť výučby absolvujeme vonku a v prírode. Pomáha to žiakom lepšie sa sústrediť a rozvíjať aj pohybové zručnosti.

Chcete o nás vedieť viac?

Ozvite sa nám, radi vám odpovieme na vaše otázky.