Organizácia dňa

Škola sa otvára o 7:30 hod. Spoločné aktivity začínajú o 8:00 hod. ranným kruhom, rannou modlitbou a rannou stimuláciou. Nasleduje vyučovací proces rozdelený na vyučovacie hodiny (45 minút), rozdelený kratšími prestávkami na desiatu, psychohygienu, obed a pod. Školský klub (družina) začína poslednou hodinou v rozvrhu a končí 17:00 hod.

V rámci vyučovacieho procesu má učiteľ možnosť využiť dlhšie vyučovacie bloky, ktoré ponúkajú optimálny priestor pre pedagóga, aby si podľa vhodnosti témy či aktuálneho psychosomatického stavu žiakov mohol jednotlivé činnosti striedať podľa potreby, venovať im dostatočný čas, či presúvať si aktivity do exteriéru.

8:00 – Ranný kruh so stimuláciou

 • Stíšenie
 • Krátka modlitba s poďakovaním a prosbou za to, čo nás čaká tento deň
 • Program rannej stimulácie zameraný na rozvoj slovnej zásoby, orientáciu v čase, poznávanie ľudovej slovesnosti, rytmického cítenia, kognitívnych funkcií mozgu a pod.

8:20 – 12:00 – Vzdelávanie

Vzdelávanie môže prebiehať v rámci vyučovacích hodín alebo v blokoch, s prihliadaním na aktuálnu situáciu v skupine. Vzdelávací proces je nastavený tak, aby sa deti vzdelávali v menších homogénnych skupinkách a zvládli tak základné učivo daného ročníka, ale vytvárame aj priestor pre spoluprácu vo vekovo heterogénnych skupinách pri realizácii rôznych projektov.

Pri vyučovaní využívame viaceré pedagogické koncepcie a prístupy ako napr.:

 • Hejného metóda vo vyučovaní matematiky,
 • prvky a pomôcky Montessori pedagogiky,
 • zážitkové učenie,
 • integrované tematické vyučovanie,
 • projektové vyučovanie,
 • experimenty, pokusy,
 • učenie v prirodzenom prostredí,
 • pozývanie externých odborníkov pre jednotlivé oblasti,
 • návštevy rôznych odborných inštitúcií a pod.

Výchovný a vzdelávací proces neprebieha len v laviciach tried, ale využívame možnosti, ktoré nám ponúka Bratislava, ako napr. návštevu múzea, výstav, pobyt v prírode,… Flexibilne reagujeme na okolité dianie v spoločnosti, využívame moderné pedagogické metódy a hlavne vytvárame priestor na prirodzenú detskú zvedavosť a učenie sa pre reálny život a v reálnom živote.

Podporujeme vyučovanie v oblasti informačných technológií, no tak, aby negatívne neovplyvňovali rozvoj sociálnych a komunikačných schopností žiakov.

Prestávky

Čo najviac času sa snažíme tráviť vonku, aby žiaci svoj voľný čas trávili aktívnym pohybom a psychicky si oddýchli a získali energiu potrebnú pre ďalšie vzdelávanie.

Blokové vzdelávanie

Pedagóg má možnosť zvoliť si formu vzdelávania aj prostredníctvom blokovej výučby a aktuálne tak reagovať na klímu triedy, náročnosť témy a pod. Keďže vo výraznej miere podporujeme pobyt detí na čerstvom vzduchu, ponúka mu to príležitosť aj na presunutie výchovno-vzdelávacieho procesu do exteriéru, nakoľko takáto forma je časovo náročnejšia. Blokové vyučovanie ale musí byť prispôsobené aktivitám organizovaným externými zamestnancami.

12:00 – 13:00 – Obed

Pre naše deti ponúkame chutnú a zdravú stravu od kvalitných dodávateľov.

13:00 do 17:00 Školský klub a krúžky

Popoludňajší program v školskom klube detí je venovaný tvorivým a športovým aktivitám s prihliadaním na psychohygienu detí.

Počas školského klubu sa žiaci môžu zúčastniť našich krúžkov, ktoré sa prispôsobujú aktuálnej ponuke i potrebám žiakov.

Chcete o nás vedieť viac?

Ozvite sa nám, radi vám odpovieme na vaše otázky.