Výchova v našej škole
Je založená na 5 pilieroch

1.
Inovatívne učebné postupy

Podnecujeme rozvoj moderného vyučovania pomocou pestrej a variabilnej palety vzdelávacích a výchovných  metód práce, ktoré rešpektujú individuálny učebný štýl žiaka a typ jeho inteligencie.

Výber vhodných metód práce, ich logické a premyslené usporiadanie, kombinovanie a začleňovanie do VVP považujeme za nevyhnutné z hľadiska úspešného dosiahnutia výchovno–vzdelávacích  cieľov, ako  aj za významný nástroj  motivácie žiakov  a ich podnecovania do tvorivej a konštruktívnej činnosti.

V Libellus sa snažíme vnímať metódy ako cestu, ktorá má cieľ, ako aj plán/prostriedky, ako sa k nemu dostať. Úspešnosť cesty pritom nezávisí len od používaných prostriedkov, ale aj vo vytvorení zodpovedajúcich podmienok či vyhovujúcej klímy, v ktorej je učenie žiakmi vnímané pozitívne.

Podporujeme využívanie rôznorodých vyučovacích metód počas VVP, ako aj ich dynamické striedanie počas vyučovacej hodiny s ohľadom na charakter a druh vyučovacieho predmetu, vekovú kategóriu žiakov a osobnostné predpoklady žiakov pre ich zvládnutie.

Ponúkame modernú alternatívu klasickej školy:

  • radosť z učenia
  • naučiť sa učiť
  • premýšľať a svoj názor obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte
  • inovatívne metódy učenia (Vyučovanie matematiky Hejného metódou, prvky Montessori pedagogiky, zážitkové učenie, integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie, experimenty, pokusy, učenie v prirodzenom prostredí…)
  • kvalitné jazykové programy
  • menší počet detí v triede ako v štátnej škole
  • vyučovanie v blokoch
  • slovné hodnotenie

Náš školský vzdelávací program je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, aby naši absolventi mohli bez problémov pokračovať v ďalšom štúdiu.

Naše pedagogické zameranie

 

2.
Úzka spolupráca s rodinou

Sme škola pre rodičov, ktorí majú vážny záujem o výchovu svojich detí a sú ochotní pracovať aj na sebe. Spoločnými silami môžu totiž učitelia a rodičia urobiť oveľa viac ako každý samostatne. Pre rodičov zapísaných žiakov ponúkame rôzne vzdelávacie kurzy.

Viac o spolupráci s rodinou

3.
Výchova k čnostiam

Každý mesiac sa venujeme jednej čnosti (napr. poriadok, poslušnosť, štedrosť, vytrvalosť, pracovitosť, trpezlivosť…), ktorá je stredobodom počas celého vyučovania. Do spolupráce aktívne zapájame aj rodičov.

“Všetky čnosti rastú v cvičení sa jednej.” Sv. Ján z kríža

Viac o výchove k čnostiam

4.
Tútoriálny systém

Dieťaťu vytvárame samostatný výchovný program šitý na mieru dieťaťa. Ide o sprevádzanie počas celého štúdia. Tútor pracuje s celou rodinou a tento systém voláme aj “novodobý koučing dieťaťa”. Cieľom je nájsť a odomknúť v každom jeho potenciál a motivovať k zlepšeniu.

“Základom každého kvalitného vzťahu je vzájomná komunikácia.” John Powell

Tútoriálny systém

5.
Duchovný rozvoj

Duchovný rozvoj žiakov tvorí neoddeliteľnú súčasť ich výchovy. Študenti, hoci nie sú nútení, sú podporovaní v rozvíjaní svojho vzťahu s Bohom a v slobodnom rozvoji svojho duchovného života. V škole je každý mesiac prítomný katolícky kňaz, slúži svätú omšu a je k dispozícii pre duchovný rozhovor či sviatosť zmierenia.

Chcete o nás vedieť viac?

Ozvite sa nám, radi vám odpovieme na vaše otázky.