Materská škola Libellus

Sme Súkromná materská škola Libellus. Venujeme sa deťom od 3 do 6 rokov.

Našim hlavným cieľom je pomáhať rodičom pri výchove a vzdelávaní ich detí za pomoci aktívnej spolupráce s rodičmi vychovávať a vzdelávať deti k samostatnosti, zodpovednosti a charakteru.

Kladieme dôraz na rozvíjanie kritického myslenia, samostatnosti, ako aj tímovej práce, vzájomného rešpektu, dôkladnej príprave detí na školské prostredie a zaradenie do života spoločnosti, úcte k ostatným ľuďom a prostrediu, v ktorom vyrastajú.

Libellus = vzdelanie + výchova

V poslednom období sa v odbornej pedagogickej literatúre objavilo viacero poznámok na adresu nevyváženosti výchovnej a vzdelávacej zložky v  procese výchovy a vzdelávania.

Libellus vznikla ako reakcia na podnety rodičov a pedagógov a ich potrebu zjednotiť rodinnú a inštitucionálnu výchovu. Záleží nám na kvalitnom vzdelaní, ale vidíme veľkú potrebu aj v budovaní morálnych hodnôt v spoločnosti.

Vízia škôl Libellus

Našou víziou je vybudovať ekosystém škôl s rovnakým zameraním, na ktorých môžu žiaci postupne študovať od malička až po dospelosť.

Deti z materskej školy Libellus majú prednostné miesto v prvej triede základnej školy Libellus.

Naším cieľom je šťastný žiak

Záleží nám na kvalitnom vzdelaní, ale vidíme veľkú potrebu aj v budovaní morálnych hodnôt v spoločnosti. Chceme vychovať šťastného človeka, ktorý bude rešpektovať ostatných ľudí. Bude vedieť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, slobodne sa rozhodovať, bude mať sociálne cítenie.

Naším cieľom sú dobré, vzdelané, samostatné a šťastné deti. Cieľom nášho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je to, aby sa absolventi vzdelávania dokázali tešiť z objavovania nových vedomostí a zo získavania nových skúseností a zručností.

Inovatívny prístup k vzdelaniu

Súkromnú materskú školu Libellus by sme chceli definovať ako školu, ktorá je v istom zmysle škola tradičná, keďže preberá mnoho prvkov, ktoré sú v slovenskom školstve známe a bežné a z nášho pohľadu kvalitné. Kladieme dôraz na kvalitné vzdelanie detí na základe odporúčaných osnov Ministerstva školstva.

Na druhej strane chce byť aj školou alternatívnou, a teda ponúkajúcou aj iné možnosti, alternatívy, prvky ako  napr. Program rannej stimulácie deti, Hejného metóda vo vyučovaní matematiky, prvky Montessori pedagogiky, zážitkové učenie, integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie, experimenty, pokusy, učenie v prirodzenom prostredí, kvalitné jazykové programy (anglický jazyk, španielsky jazyk) pozývanie externých odborníkov pre jednotlivé oblasti, návštevy rôznych odborných inštitúcií a pod. Viac o našom vzdelávaní.

5 pilierov nášho vzdelávania:

1. Úzka spolupráca školy a rodiny

  • Základnou charakteristikou SMŠ Libellus je klíma rodinného prostredia. Rodičia sú prvými a najdôležitejšími sprostredkovateľmi vzdelania svojmu dieťaťu. V rodine získava základné princípy fungovania spoločnosti a postoje morálky. My nechceme túto úlohu rodiny nahradiť, ale ju podporiť, spolupodieľať sa na výchove a vzdelávaní detí a poskytnúť rodičom odbornú podporu a pomoc. Veríme, že kvalitné vzdelanie je možné dosiahnuť, keď rodina aj škola vyznávajú rovnaké základné hodnoty. Preto sú rodičia do výchovno-vzdelávacieho procesu aktívne zapájaní. Na pravidelných konzultáciách a tutoringoch viackrát ročne sú oboznamovaní s napredovaním svojho dieťaťa v kognitívnej aj sociálnej oblasti.

2. Výchova k čnostiam

  • Táto doba so sebou prináša isté úskalia (veľký individualizmus a egoizmus) a tak vnímame potrebu oveľa viac podporovať rozvoj človeka vnímavého, empatického, spravodlivého, zodpovedného i ochotného niesť následky svojho konania. Človeka, ktorý by mal svoj jasný názor, vedel ho vyjadriť, slušne sa správal a mal sociálne cítenie. Na základe citlivých období dieťaťa, kedy sú u neho ľahšie formovateľné isté vlastnosti, sa vedome a systematicky venujeme formovaniu charakteru dieťaťa. Výchova v čnostiach znamená vytvárať u človeka sériu postojov a správaní, ktoré mu umožnia konať za seba samého a adekvátne reagovať na sociálne výzvy. Takáto výchova mu má poskytnúť istotu a autonómiu pri prispôsobovaní sa prostrediu a kritické zmýšľanie, ktoré mu pomôže pri rozvíjaní jeho slobody. V rôznych obdobiach jeho pobytu v materskej škole, ale aj doma, stimulujeme jeho správanie tak, aby sa rozvíjali čnosti ako poriadok, poslušnosť, rešpekt k druhým, veľkorysosť, pracovitosť, spoločenský život, pevnosť charakteru (odvaha), úprimnosť, radosť a rešpektovanie prírody, odvaha, …
  • Toto formovanie charakteru nie je nekoncepčné moralizovanie ani napomínanie. Používame prepracovaný systém zo španielskeho originálu “Vamos creciendo“. Je to systematický plán vzdelávania v hodnotách koncipovaný pre žiakov materských škôl a je súčasťou tútoringu žiaka. Jednotlivé čnosti nevnímame oddelene, podporovaním jednej z nich rastú všetky ostatné; napriek tomu sú deťom predkladané jednotlivo a postupne kvôli lepšej prehľadnosti. Každý mesiac sa zameriavame na jednu z nich a jednotlivé prejavy čností pridávame k už naučeným schémam správania.

3. Tutoriálny systém

  • Je to individuálny prístup ku každému dieťaťu zameraný na rast jeho osobnosti. Každému dieťaťu je pridelený tútor (sprievodca). Tútor dieťa pozoruj a rozpráva sa s ním pri voľnej hre a rôznych aktivitách. Na základe toho sa cca 3x do roka stretáva  aj s rodičmi dieťaťa, kde spoločne vytvoria jeho plán ďalšieho osobnostného rozvoja.

4. Duchovný presah vzdelávania

  • Materská škola vznikla ako odpoveď na potrebu budovania morálnych hodnôt v spoločnosti a záujmu rodičov formovať svoje deti v kresťanskom duchu. Náš výchovno-vzdelávací proces je obohatený o prvky kresťanskej výchovy, ktorá prináša pravdy o vzniku a fungovaní sveta, priateľstvo s Kristom na základe poznávania jeho života a budovanie vzťahu k sebe, blížnemu a k Bohu.

5. Formy výchovy a vzdelávania

  • Predpokladom pre úspešný rozvoj vedomostí, zručností a schopností dieťaťa je náš prístup k ním. Vychádzame z presvedčenia, že ak sa má dieťa stať harmonickou, sociálne a emocionálne zrelou, plnohodnotnou bytosťou, potrebuje vzor dospelých ľudí, ktorí týmito vlastnosťami disponujú. Na prvom mieste je preto priateľský, láskavý, rešpektujúci prístup k deťom, a poskytnutie bezpečného a podnetného prostredia.

Prihlásiť dieťa

Chcete o nás vedieť viac?

Zavolajte nám +421 907 531 568 alebo napíšte na info@skolalibellus.sk.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.