Úzka spolupráca školy a rodiny

Rodičia majú v procese výchovy a vzdelávania dôležitú úlohu, a to hlavne v rannom detstve. Sú prvými a najdôležitejšími sprostredkovateľmi vzdelania svojmu dieťaťu. V rodine získava základné princípy fungovania spoločnosti a postoje morálky. Postupne sa do tohto procesu pridávajú aj ďalšie subjekty ako príbuzní, priatelia, škola, spoločnosť…

No aj napriek vplyvu iných má rodina stále nezastupiteľné miesto v rozvoji osobnosti mladého človeka. My nechceme túto úlohu rodiny nahradiť, ale ju podporiť, spolupodieľať sa na výchove a vzdelávaní detí a poskytnúť rodičom odbornú podporu a pomoc.

Veríme, že kvalitné vzdelanie je možné dosiahnuť, keď rodina aj škola vyznávajú rovnaké základné hodnoty. Preto sú rodičia do výchovno-vzdelávacieho procesu aktívne zapájaní.

Na pravidelných konzultáciách a počas tútoringu viackrát ročne sú oboznamovaní nie len so vzdelávacím procesom a napredovaním svojho dieťaťa, ale aj s jeho osobnostným rastom. Stretnutia slúžia na vytvorenie čo najoptimálnejšieho plánu komplexného harmonického rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorý bude realizovaný tak doma, ako aj v škole.

Vzdelávanie rodičov

Rodičom poskytujeme možnosť zapojiť sa do rôznych foriem vzdelávania podľa ich záujmu. Organizujeme prednášky o výchove a vzdelávaní, každý mesiac poskytujeme rodinám materiály a školenia k cnostiam a spolupracujeme aj s Akadémiou rodiny.