Tútorský systém

Tútoring je individuálny prístup ku každému žiakovi zameraný na rast jeho osobnosti.

Každému dieťaťu je pridelený tútor (sprievodca), s ktorým sa stretáva cca 1x za 2 týždne a cca 3x do roka i s rodičmi dieťaťa.

Spoločne vytvoria jeho plán ďalšieho osobnostného rozvoja na základe výsledkov v škole, hodnotenia pedagógov, pripomienok rodičov, posudkov špecialistov a sebahodnotenia dieťaťa. Cieľom je rozvoj všetkých stránok dieťaťa s ohľadom na jeho individuálne možnosti, schopnosti, tempo a pod.

Len v spolupráci s rodinou je potom možné uplatňovať rovnaké pravidlá v škole i doma, čo je pre harmonický rozvoj človeka veľmi dôležité. Dôležitým prvkom celého procesu je vzťah dôvery medzi dieťaťom a tútorom.

Spolupráca s rodičmi je jeden z pilierov, o ktorý sa opiera výchovno-vzdelávací projekt našej školy. Nezanedbateľná z tohto pohľadu rola tútora rodiny, s ktorým sa rodičia pravidelne stretávajú.

Tútor pracuje s celou rodinou a tento systém voláme aj “novodobý koučing dieťaťa”. Cieľom je nájsť a odomknúť v každom jednom žiakovi potenciál a motivovať ho k zlepšeniu.

Tútoring žiaka slúži ako prevencia viacerých negatívnych činiteľov, ako sú problémy správania detí, nízke sebavedomie a pod. Splnenie práve týchto cieľov z nášho pohľadu predpokladá úzku spoluprácu školy i rodiny a vzťah základnej dôvery medzi rodičmi a pedagógmi.

  • Čo je tútorský systém?

Tútorský systém predstavuje jedinečnosť v projekte Personalizovaného vzdelávania. Je nástrojom nadštandardnej komunikácie a úzkej spolupráce medzi školou a rodičmi.  Predstavuje konkrétnu formu individuálneho prístupu k dieťaťu a rodine.  Nie je to vzdelávacia, či výchovná metóda. Vychádza priamo z potreby vytvoriť blízky vzťah medzi školou a rodičmi.

  • Ciele tútorského systému

Cieľom tútoringu je rozvoj dieťaťa po všetkých stránkach, nielen jednej stránky jeho osobnosti. Zároveň je prostriedkom harmonizácie výchovy medzi školou a rodinou. Stredobodom záujmu je rozvoj základných návykov a charakteru dieťaťa, pretože od neho sa odvíja všetko ostatné.  Charakter sa rozvíja prostredníctvom výchovy k cnostiam. Tútoring má za cieľ vytvoriť osobný plán rozvoja dieťaťa. 

  • Úloha rodičov

Rodičia sú prví a hlavní vychovávatelia svojich detí. Majú hlavnú zodpovednosť za ich výchovu. Rodina je prirodzeným prostredím pre najhlbší rozvoj dieťaťa. Rodičia majú právo vybrať si vzdelávaciu inštitúciu, ktorá im pomáha v ich výchovnej úlohe.  Je dôležité vytvoriť také prostredie, aby domáce a školské prostredie išli jedným smerom  a ich hodnoty boli vo vzájomnom súlade.

  • Úloha tútora

Úlohou tútora je podporovať rodičov vo výchovnom procese. Má upriamiť ich pozornosť na všetky aspekty rozvoja dieťaťa, vrátane rozvoja charakteru,  aby sa pri výchove mohli zamerať na celkový rozvoj, ktorý je veľmi dôležitý. Tútor by mal byť vnímaný rodičmi ako priateľ, s ktorým sa môžu poradiť. Mal by ich inšpirovať k používaniu takých výchovných stratégií, vďaka ktorým  dieťa nadobúda dobré návyky, ktoré pozitívne ovplyvnia jeho budúci život.