Tútoriálny systém

Tútoring je individuálny prístup ku každému žiakovi zameraný na rast jeho osobnosti.

Každému dieťaťu je pridelený tútor (sprievodca), s ktorým sa stretáva cca 1x za 2 týždne a cca 3x do roka i s rodičmi dieťaťa.

Spoločne vytvoria jeho plán ďalšieho osobnostného rozvoja na základe výsledkov v škole, hodnotenia pedagógov, pripomienok rodičov, posudkov špecialistov a sebahodnotenia dieťaťa. Cieľom je rozvoj všetkých stránok dieťaťa s ohľadom na jeho individuálne možnosti, schopnosti, tempo a pod.

Len v spolupráci s rodinou je potom možné uplatňovať rovnaké pravidlá v škole i doma, čo je pre harmonický rozvoj človeka veľmi dôležité. Dôležitým prvkom celého procesu je vzťah dôvery medzi dieťaťom a tútorom.

Spolupráca s rodičmi je jeden z pilierov, o ktorý sa opiera výchovno-vzdelávací projekt našej školy. Nezanedbateľná z tohto pohľadu rola tútora rodiny, s ktorým sa rodičia pravidelne stretávajú.

Tútor pracuje s celou rodinou a tento systém voláme aj “novodobý koučing dieťaťa”. Cieľom je nájsť a odomknúť v každom jednom žiakovi potenciál a motivovať ho k zlepšeniu.

Tútoring žiaka slúži ako prevencia viacerých negatívnych činiteľov, ako sú problémy správania detí, nízke sebavedomie a pod. Splnenie práve týchto cieľov z nášho pohľadu predpokladá úzku spoluprácu školy i rodiny a vzťah základnej dôvery medzi rodičmi a pedagógmi.