Často kladené otázky

Na stretnutiach s rodičmi často odpovedáme na podobné otázky. Tie najdôležitejšie sme pre vás zodpovedali tu.

Používate aj inovatívne metódy vzdelávania. Chcete byť alternatívnou školou?

Nie, naša vízia je moderná základná škola, ktorá používa inovatívne pedagogické metódy a didaktickú techniku. Vo výučbe používame Hejného metódu vo vyučovaní matematiky, pomôcky Montessori pedagogiky, zážitkové učenie, integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie, experimenty, pokusy, učenie v prirodzenom prostredí, kvalitný program vzdelávania cudzích jazykov.

Náš školský vzdelávací program je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, aby naši absolventi mohli bez problémov pokračovať v ďalšom štúdiu.

Program obohacujeme o:

  • inovatívne pedagogické metódy
  • výchovu detí
  • osobné vedenie a tútoring
  • spoluprácu s rodinou

Prečítajte si viac o našom vzdelávaní.

Čo znamená, že ste vzdelávacia skupina?

Aktuálne pracujeme na zaradení do siete škôl SR. Kým tento proces trvá, fungujeme ako vzdelávacia skupina domáceho vzdelávania. Naši žiaci sú na základe požiadaviek Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní zapísaní na kmeňových školách, kde prebieha ich preskúšanie.

Kde prebieha výučba?

Od roku 2020/2021 sa sťahujeme do nových priestorov vedľa Železnej studničky. Priestory sú ľahko dostupné autom aj MHD, a zároveň priamo vedľa prírody. Pozývame vás k nám na návštevu.

Prijímate len prvákov?

Budúci rok otvárame škôlku a 2 nové triedy – združenú pre prvý stupeň a predškolskú. Aktuálne už máme plnú triedu pre prvý stupeň, ale miesto je ešte v predškolskej triede a v škôlke. Ak máte záujem o prihlásenie vašich detí, prihláste sa tu.

V nasledovných rokoch otvoríme druhý stupeň a chystáme aj strednú školu, aby žiaci u nás mohli študovať od malička až po dospelosť. Prečítajte si viac o našej vízii.

Kto preskúšava vašich žiakov?

Spolupracujeme s Cirkevnou základnou školou Narnia, kde prebieha preskúšanie žiakov.

Vzdelanie našich žiakov je pre nás rovnako dôležité ako výchova. Preto spolupracujeme práve s touto školou, ktorá má medzi rodičmi v Bratislave špičkové meno. S CZŠ Narnia sme zosúladení na pedagogických postupoch.

Ste cirkevná škola?

Nie sme v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkvi. Naším plánom je kvalitná súkromná základná škola postavená na kresťanských hodnotách. V rámci výuky máme integrované katolícke náboženstvo a spolupracujeme s katolíckou cirkvou.

Ako je náboženstvo integrované vo výchove?

Náboženstvo a kresťanské hodnoty do výchovy vnášame cez čnosti – dobré vlastnosti, ktoré sú univerzálne pre celú spoločnosť (úprimnosť, vďačnosť, štedrosť…). Výhodou je, že spájajú ľudí z veriacich aj neveriacich rodín.

Ráno máme spoločnú modlitbu. Raz týždenne dávame žiakom možnosť navštíviť sv. omšu. Nič z toho nie je povinné a žiak sa môže slobodne rozhodnúť, či sa chce modlitby alebo sv. omše aktívne zúčastniť.

Musím byť veriaci katolík, aby ste moje dieťa prijali?

Nie je podmienkou, aby ste boli veriaci, sme otvorení pre všetkých. Dôležitý je súlad rodiny s naším prístupom a účasť na výchove detí k čnostiam.

Ako prebieha zápis?

Keďže fungujeme ako vzdelávacia skupina, každý náš žiak je zapísaný v kmeňovej škole. Na začiatok všetkým rodičom odporúčame svoje deti zapísať na spádovej škole v mieste bydliska.

Následne žiaci požiadajú o domáce vzdelávanie v našej skupine. Aby sme vám tento proces čo najviac zjednodušili, všetky potrebné žiadosti a formality vám pomôžeme vybaviť.

Pozrite si celý proces prihlasovania žiakov.

Aký je príspevok na vzdelávanie?

Libellus precum o.z. zatiaľ od štátu nedostáva žiadne dotácie na žiakov. Pokrytie všetkých nákladov spojených s organizáciou a fungovaním vzdelávacej skupiny je preto závislé od príspevkov rodičov, sponzorov, prípadne získavame finančné prostriedky z firemných grantov.

Snažíme sa poskytnúť možnosť štúdia všetkým rodinám, ktoré majú o kvalitné vzdelanie svojich detí u nás záujem. S rodinou preto vedieme dialóg a finančné prekážky nie sú tie, ktoré by rozhodovali o prijatí alebo odmietnutí žiakov. Stanovenie výšky štipendia sa vždy opiera o reálne rodinné zázemie.

  • Príspevok na vzdelávanie školákov a predškolákov + Školský klub:  290 € mesačne
  • Škôlka: 390 € mesačne (320 € pre deti prijaté do 30.júna)

Krúžok plávania a strava (približne 40 € mesačne) nie sú v cene.

Príspevok sa platí ročne, polročne alebo mesačne podľa rozhodnutia rodičov. Príspevok sa platí za 12 mesiacov.

Máte zvýhodnené príspevky pre súrodencov?

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené príspevky na vzdelávanie.

  • Druhý súrodenec: 190 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)
  • Tretí a ďalší súrodenec: 120 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)

Poskytujete štipendiá?

Pre rodiny, ktoré si ekonomicky nemôžu dovoliť štúdium detí u nás, máme možnosť získať štipendium zo solidárneho fondu. Do tohto fondu prispievajú naši podporovatelia a rodičia.

Chcete o nás vedieť viac?

Zavolajte nám +421 905 570 522 (Mária Borovská) alebo napíšte na ozlibellus@gmail.com. Radi vám odpovieme na vaše otázky.