Zápis do Materskej školy 2024/25

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Libellus v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva č. 541/2021 Z.z., po prerokovaní so zriaďovateľom a pedagogickou radou, oznamuje:

dátum a podmienky zápisu na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025.

Spôsob a termíny prijímania prihlášok:  

 1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ Libellus je potrebné podať elektronicky do 9. mája 2024 prostredníctvom formulára na stránke:
  VYPLNIŤ ŽIADOSŤ
  Po vyplnení online formulára je možné si žiadosť uložiť a vytlačiť vo formáte PDF.
 2. Termín na prijímanie žiadostí do SMŠ Libellus formou Zápisu bude 17.5.2024 v čase medzi 8.00 hod – 18.00 hod. Po schválení žiadosti vám bude 10. mája 2024 na email zaslaná možnosť vybrať si presný čas na odovzdanie žiadosti počas zápisu.
 3. Zápis prebieha formou osobného stretnutia zástupcov SMŠ a ideálne, oboma rodičmi. Stretnutie trvá približne 30 minút. Odporúčame prísť aj s  dieťaťom, ktoré chcú rodičia prihlásiť do SMŠ Libellus. 
 4. Na Zápis je  potrebné priniesť žiadosť podpísanú oboma zákonnými zástupcami  spolu s potvrdením od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorá je súčasťou prihlášky.

Ak rodičia nemajú možnosť žiadosť vytlačiť, je možné  ju vytlačiť aj priamo pri zápise do SMŠ Libellus v priestoroch materskej školy. V takom prípade je potrebné priniesť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na samostatnom tlačive, ktoré bude priložené k žiadosti. Účasť obidvoch rodičov je nutná kvôli podpísaniu žiadosti oboma zákonnými zástupcami.

V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné k žiadosti priložiť vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy Libellus:

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od 3 do 6 rokov veku dieťaťa.
 • Ak ide o dieťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Výnimočne možno prijať deti od 2 rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.
 • Prednostne sú prijímané deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelania povinné, t.j. deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. Následne budú prijímané deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.augusta 2024. Následne budú prijímané ostatné deti v závislosti od kapacitných podmienok SMŠ Libellus.

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa so Súkromnej materskej školy Libellus:

Do Súkromnej materskej školy Libellus sa prijímajú:

 • deti z rodín, ktoré vyznávajú alebo rešpektujú katolícke hodnoty. Možnosť prijatia majú aj deti iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú deti i rodičia uzrozumení s katolíckym zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy. Tento svoj súhlas s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery rodičia písomne vyjadria aj v zmluve o vzdelávaní, ktorú uzavrú so školou.
 • deti, ktorých rodičia sa v Zmluve o vzdelávaní písomne zaviažu, že budú aktívne spolupracovať so školou svojou účasťou na tutoringových stretnutiach a súhlasia s výchovnými a vzdelávacími metódami, ktoré sú v škole realizované.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú v Súkromnej materskej škole Libellus alebo Súkromnej základnej škole Libellus (ktorá je v rovnakej zriaďovateľskej pôsobnosti) súrodencov.

Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné počas celého školského roka pokiaľ to umožňujú kapacitné podmienky materskej školy.

Mgr. Gabriela Burianková
výkonná riaditeľka SMŠ Libellus