Poplatky v MŠ Libellus

Pokrytie všetkých nákladov spojených s organizáciou a fungovaním MŠ Libellus je z veľkej časti závislé od príspevkov rodičov, sponzorov, prípadne získavame finančné prostriedky z firemných grantov.

Snažíme sa poskytnúť možnosť štúdia všetkým rodinám, ktoré majú o kvalitné vzdelanie svojich detí u nás záujem. S rodinou preto vedieme dialóg a finančné prekážky nie sú tie, ktoré by rozhodovali o prijatí alebo odmietnutí žiakov. Stanovenie výšky príspevku sa vždy opiera o reálne rodinné zázemie.

  • Príspevok na vzdelávanie: 350 € mesačne Príspevok sa platí ročne, polročne alebo mesačne podľa rozhodnutia rodičov. Príspevok sa platí za 12 mesiacov.

Strava = desiata+obed+olovrant (60€ mesačne) nie je v cene príspevku na vzdelávanie. Cena sa odvíja od množstva odstravovaných dní dieťaťa.

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené príspevky na vzdelávanie.

  • Druhý súrodenec MŠ: 250 € mesačne
  • Tretí a ďalší súrodenec MŠ: 200 € mesačne

Vrátna záloha pri zápise: 2 mesačné príspevky (uhrádza sa pri zápise a odpočítava sa pri nástupe žiaka do MŠ)

Účty pre platby

  • príspevok na vzdelávanie: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • strava: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • uniformy: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • krúžky: SK67 8330 0000 0029 0203 6642

Prehľad o platbách na Edupage

Prehľad o vašich platbách nájdete na Edupage školy.