Poplatky v MŠ Libellus

Pokrytie všetkých nákladov spojených s organizáciou a fungovaním MŠ Libellus je z veľkej časti závislé od príspevkov rodičov, sponzorov, prípadne získavame finančné prostriedky z firemných grantov.

Snažíme sa poskytnúť možnosť štúdia všetkým rodinám, ktoré majú o kvalitné vzdelanie svojich detí u nás záujem. S rodinou preto vedieme dialóg a finančné prekážky nie sú tie, ktoré by rozhodovali o prijatí alebo odmietnutí žiakov. Stanovenie výšky príspevku sa vždy opiera o reálne rodinné zázemie.

  • Príspevok na vzdelávanie: 350 € mesačne Príspevok sa platí ročne, polročne alebo mesačne podľa rozhodnutia rodičov. Príspevok sa platí za 12 mesiacov.

Strava = desiata+obed+olovrant (približne 70€ mesačne) nie je v cene príspevku na vzdelávanie. Cena sa odvíja od množstva odstravovaných dní dieťaťa. Poskytujeme aj možnosť bezlepkovej alebo bezlaktózovej stravy, prípadne iných diét.

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené príspevky na vzdelávanie.

  • Druhý súrodenec MŠ: 250 € mesačne
  • Tretí a ďalší súrodenec MŠ: 200 € mesačne

Vrátna záloha: 2 mesačné príspevky (uhrádza sa po prijatí a podpise zmluvy a odpočítava sa z posledných 2 mesačných platieb pri ukončení dochádzky v MŠ)

Účty pre platby

  • príspevok na vzdelávanie: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • strava: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • uniformy: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • krúžky: SK67 8330 0000 0029 0203 6642

Prehľad o platbách na Edupage

Prehľad o vašich platbách nájdete na Edupage školy.