Pilotné overovanie

Súkromná základná škola Libellus je prihlásená do programu pilotného overovania, koordinovaného Štátnym pedagogickým ústavom.

Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov 

Prerušenie školského vyučovania počas pandémie, ktorého dôsledkom bolo nedostatočné osvojenie si požadovaných vedomostí a spôsobilostí žiakmi na úrovni jednotlivých ročníkov ako aj pri výstupe zo stupňa vzdelania (primárneho vzdelávania), prílišná detailnosť súčasných vzdelávacích štandardov a slabšia vnútorná integrita platných štátnych vzdelávacích programov pre základné školy podnietila Štátny pedagogický ústav k vytvoreniu flexibilnejších rámcových učebných plánov pre základné školy a redukovaných vzdelávacích cieľov a štandardov.

Obsah vzdelávania na prvom stupni a druhom stupni ZŠ je rozdelený na tri ucelené časti vzdelávacieho programu – cykly, pričom druhý cyklus združuje posledný ročník prvého stupňa ZŠ a začiatočný ročník druhého stupňa ZŠ. Vzniká tým priestor na to, aby žiaci, ktorí v dôsledku prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 nedokážu do ukončenia štvrtého ročníka naplniť všetky ciele vzdelávania určené pre primárne vzdelávanie, mohli potrebné zručnosti a vedomosti nadobudnúť v priebehu piateho ročníka, a to bez nutnosti opakovať ročník.  

Upravené ciele a obsah vzdelávania vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v základných školách. Sú vzdelávacími štandardmi na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu.