Naším cieľom sú dobré, vzdelané, samostatné a šťastné deti.
Záleží nám na kvalitnom vzdelaní, ale vidíme veľkú potrebu aj v budovaní morálnych hodnôt v spoločnosti.

Našou víziou je vybudovať ekosystém škôl s rovnakým zameraním, na ktorých môžu žiaci postupne študovať od malička až po dospelosť.

V roku 2019 sme začali ako základnoškolská skupina domáceho vzdelávania.

V roku 2020 sme otvorili nové triedy pre školákov aj predškolákov.

V roku 2021 otvárame ďalšie triedy, boli sme zaradení do Siete škôl SR a na základe záujmu rodičov plánujeme otvoriť aj materskú školu.
Najbližšie udalosti
01. 09. Letné prázdniny (1.7.- 1.9.)
02. 09. Slávnostné zahájenie školského roku
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.