Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

LIBELLUS PRECUM, o.z., zriaďovateľ súkromnej základnej školy Libellus, v zmysle §4 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Súkromnej základnej školy Libellus, Mokrohájska cesta 3392/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  2. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
  3. bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

  1. pedagogická prax na podobnom type školy
  2. organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
  3. osobnostné a morálne predpoklady
  4. súzvuk na koncepcii rozvoja školy

Odmena:

Podľa zákona č. 553/2003 Z z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej  1.118,- eur + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Prihláška do výberového konania

Prihláška do výberového konania musí byť doručená elektronicky na email zriadovateľa alebo poštou najneskôr dňa 30. 04. 2022.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.