Zápis do Materskej školy

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Libellusv zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva č. 541/2021 Z.z., po prerokovaní so zriaďovateľom a pedagogickou radou, oznamuje:

dátum a podmienky zápisu na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024.

Spôsob a termíny prijímania prihlášok:  

 1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ Libellus sa podáva online prostredníctvom formulára na stránke: https://mslibellus.edupage.org/register/ Po vyplnení online formulára je možné si žiadosť uložiť a vytlačiť vo formáte PDF.
 2. Vytlačte žiadosť a nechajte ju potvrdiť lekárom pre deti a dorast, ktorý overí zdravotnú spôsobilosť vášhodieťaťa pre nástup do materskej školy a povinné  očkovanie dieťaťa. Žiadosť je možné vytlačiť aj priamo pri zápise. V takom prípade lekár vydá potvrdenie na inom papieri a bude priložené k žiadosti.
 3. Po schválení žiadosti vám bude na email zaslaný harmonogram osobných stretnutí. Vyberte si termín, v ktorom chcete prísť osobne predložiť žiadosť podpísanú zákonným zástupcom do SMŠ Libellus.
  Termíny podávania žiadostí:
  12.5.2023 v čase od 14.00hod do 18.00hod.
  13.5.2023 v čase od 9.00hod. do 12.00hod.
 4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ Libellus je potrebné priniesť osobne v rezervovanom termíne na základe časového harmonogramu. Je potrebná účasť oboch zákonných zástupcov.

V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné k žiadosti priložiť vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na zápis je potrebné osobne priniesť kompletne vyplnenú prihlášku. V prípade absencie akýchkoľvek údajov nebudeme môcť prihlášku prevziať.

Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy Libellus:

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od 3 do 6 rokov veku dieťaťa.
 • Prednostne sa prijíma dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, teda dieťa, ktoré dovŕši 6. rok veku najneskôr 31.8. v danom kalendárnom roku za podmienok voľnej kapacity školy.
 • Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený nástup na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania za podmienok voľnej kapacity školy.
 • Ak ide o dieťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Výnimočne možno prijať deti od 2 rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa so Súkromnej materskej školy Libellus:

 • Do Súkromnej materskej školy Libellus sa prijímajú deti z rodín, ktoré vyznávajú alebo rešpektujú katolícke hodnoty. Možnosť prijatia majú aj deti iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú deti i rodičia uzrozumení s katolíckym zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy. Tento svoj súhlas s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery rodičia písomne vyjadria aj v zmluve o vzdelávaní, ktorú uzavrú so školou.
 • Deti, ktoré majú v Súkromnej materskej škole Libellus alebo Súkromnej základnej škole Libellus (ktorá je v rovnakej zriaďovateľskej pôsobnosti) súrodencov.
 • Deti, ktorých rodičia sa v Zmluve o vzdelávaní písomne zaviažu, že budú aktívne spolupracovať so školou svojou účasťou na tutoringových stretnutiach a súhlasia s výchovnými a vzdelávacími metódami, ktoré sú v škole realizované.

Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné aj počas celého roka pokiaľ je voľná kapacita.

Mgr. Lenka Čižmáriková
riaditeľka SMŠ Libellus